Kohti hyvinvointia!

14.03.2023

Työelämä on muuttunut ja muuttuu vaativammaksi. Siksi suomalaisten hyvinvointiin täytyy tulevaisuudessa panostaa entistä enemmän. Ikäluokat pienenevät ja kaikki kynnelle kykenevät tarvitaan töihin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ihmisten täytyy jaksaa tehdä töitä pidempään, eläkeikään saakka. Samalla jokaisella meistä pitäisi olla oikeus ikääntyä arvokkaasti. Tällä hetkellä satoja tuhansia työikäisiä uupuu joka vuosi. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan menetetyn työpanoksen kustannukset liikkuvat miljardeissa euroissa. Tilanteen korjaaminen vaatii panostuksia, jotta voimme tehdä työelämästä entistä joustavampaa.

Jo nyt työnantaja on lailla velvoitettu huolehtimaan työntekijöidensä työhyvinvoinnista. Mutta toteutuuko tämä kaikilla työpaikoilla niin kuin pitäisi? Keinoina ovat muun muassa ymmärryksen lisääminen työpaikoilla mielenterveys- ja jaksamisen haasteista, jotta hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksillekin tuottavampia. Myös laajemman osa-aikatyön mahdollistaminen muillekin kuin pienten lasten vanhemmille sekä eläkeläisten työmahdollisuuksien kehittäminen ovat tärkeitä. Jos työmarkkinoille saadaan lisättyä joustoa esimerkiksi mahdollistamalla nykyistä laajemmin osa-aika- ja osaviikkoinen työ, saadaan ihmiset jaksamaan työssään paremmin ja sen lisäksi saamme yhä useamman ihmisen töihin.

Fiksuja panostuksia osaamiseen, koulutielle ja parempiin palveluihin

Työelämän lisäksi moni muukin asia yhteiskunnassamme on nopeassa muutoksessa, kuten maailmanpoliittinen tilanne, energiamurros, digitalisoituminen tai sote-uudistus. Koulutuksen resurssit pitääkin ehdottomasti varmistaa. Jatkuva oppiminen ja osaamisen kasvattaminen ovat välttämättömiä rakennuspalikoita, jotta Suomi menestyy tulevaisuudessakin. Keinoina jatkuvaa oppimista ja osaamista kasvatettaessa ovat mm. työuran aikaisen kouluttautumisen mahdollistaminen (tutkintoa pienemmissä osissa / kokonaisuuksissa) ja alan vaihtamisen helpottaminen muuntokoulutuksin.

Monilla menee hyvin, kun taas toisaalla ongelmat kasaantuvat. Jo peruskouluissa pitää varmistaa osaamisen resurssit varhaiseen puuttumiseen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Kaikille lapsille täytyy mahdollistaa hyvät koulunkäyntimahdollisuudet heidän taustastaan riippumatta. Pyritään tarjoamaan apua jo ennen kuin kohtaamme todellisia ongelmia. Myös lapset kiittävät.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeinen tavoite on perustason terveydenhuollon yhdenmukaistaminen ja vahvistaminen. Samalla haetaan helpotusta paisuviin kustannuksiin suurten ikäluokkien vanhetessa.

Palvelujen saatavuuden parantaminen ja kustannusten hillintä vaativat palvelujen tuotantotapojen uudistamista ja uusien palvelujen käyttöönottoa sekä palveluiden saatavuuden parantamista. Toimimattomat hoitopolut kuormittavat ihmisiä kohtuuttomasti. Digitaaliset ratkaisut ja palvelusetelit ovatkin tärkeitä keinoja palveluiden parantamiseksi ja jonotilanteen helpottamiseksi. Monituottajuudella voidaan parantaa palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta sekä tarjota enemmän valinnanvapautta palveluiden käyttäjille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön lisäämistä terveydenhuoltopalveluiden tarjoamisessa.

Mitä tarvitaan?

Kansanedustajana haluan tehdä töitä sen eteen, että:

  • Suomessa yhä useampi voi hyvin. Työmarkkinoiden joustoja lisäämällä jokaisella pitää olla mahdollisuus työllistyä. Ihmisiä arvostetaan ja työntekijöiden jaksamiseen panostetaan. Ihmiset jaksavat töissä eläkeikään asti.

  • Osaamiseen panostetaan. Mahdollistetaan elinikäinen oppiminen. Jokainen lapsi saa oppimisen mahdollisuudet taustastaan riippumatta eikä oppiminen lopu koulunpenkiltä päästyä. Ihminen voi kehittää itseään työuran aikana ja tarvittaessa vaihtaa alaa myöhemmälläkin iällä.

  • Apua saa, kun sitä tarvitsee. Tulevaisuudessa palvelujen monipuolistuminen, digitalisoituminen ja valinnanvapauden lisääntyminen takaavat palveluiden saatavuuden, laadun ja hoidon jatkuvuuden. Varhaisella puuttumisella ehkäistään syrjäytyminen.

Tulevaisuus edellyttääkin päättäjiltä eli seuraavalta hallitukselta aktiivisuutta ja panostuksia, jotta Suomi säilyy menestyvänä yhteiskuntana ja suomalaiset voivat hyvin.